Sau này nếu có ai comment khó nghe về vấn đề này, ta cứ thế dẫn link về đây, tự hiểu nhé!!!!!!!!!

Helia

Đề tài này Tiểu Bạch Thử đã nói qua, hôm nay tóm tắt lại một lần chót để tỏ rõ quan điểm.

TMNN

Nói cụ thể:

View original post 806 more words

*Túm áo* Đứng lại com một phát rồi muốn đi đâu thì đi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s